សេចក្ដីផ្ដើម

តើអ្នកចូលចិត្តផ្នែកភាសា និងវប្បធម៌ ហើយចង់សិក្សាពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីភាសាខ្មែរ ឬភាសាបរទេសដែរ ឬទេ? តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកបកប្រែ ឬភាសាវិទូរដែរ ឬទេ? ឬអ្នកចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដែរ ឬទេ? នោះមុខជំនាញក្នុងវិស័យភាសា និងវប្បធម៌អាចជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

មុខជំនាញដែលមានក្នុងវិស័យភាសា និងវប្បធម៌

តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកបកប្រែដែរ ឬទេ? មុខជំនាញការបកប្រែនឹងបង្រៀននិស្សិតបន្ថែមអំពីការសម្រេចបានការបកប្រែប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ វិធីសាស្ត្របកប្រែ និងទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាសា។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីភាសាកូរ៉េ និងចំណុចសំខាន់នៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះដែរ ឬទេ? នោះមុខជំនាញក្នុងការសិក្សាភាសាកូរ៉េអាចជាជម្រើសសម្រាប់អ្នក!

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីភាសាខ្មែរ​ និងចំណុចសំខាន់នៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះដែរ ឬទេ? នោះមុខជំនាញក្នុងការសិក្សាភាសាខ្មែរអាចជាជម្រើសសម្រាប់អ្នក!

បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងនិស្សិតជំនាញសិក្សាភាសាខ្មែរ

ងួន សុខនិមល (អាយុ ២១ឆ្នាំ) ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ហើយកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៤។ និមលជ្រើសរើសជំនាញនេះដោយសារតែគាត់ដឹងអំពីទេពកោសល្យរបស់គាត់ក្នុងជំនាញនេះ ហើយគាត់ចូលចិត្តផ្នែក វប្បធម៌ និងអក្សរសាស្ត្រ។ នៅពេលដែលអ្នកសិក្សាជំនាញនេះអ្នកត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់ ២៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីសិក្សា។
មុខវិជ្ជាដែលគាត់ចូលចិត្តគឺអក្សរសាស្ត្រខ្មែរព្រោះវាផ្ដល់នូវការយល់ដឹងអំពីសង្គម និងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយ។ បន្ទាប់ពីនិមលបញ្ចប់ការសិក្សា គាត់អាចក្លាយជាគ្រូបង្រៀន អ្នកនិពន្ធកាសែត អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ អ្នករៀបចំកម្មវិធី។ យ៉ាងណាក៏នៅមានជម្រើសច្រើនជាងនេះទៀត។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីភាសាចិន​ និងចំណុចសំខាន់នៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះដែរ ឬទេ? នោះមុខជំនាញក្នុងការសិក្សាភាសាចិនអាចជាជម្រើសសម្រាប់អ្នក!

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីភាសាជប៉ុន​ និងចំណុចសំខាន់នៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះដែរ ឬទេ? នោះមុខជំនាញក្នុងការសិក្សាភាសាជប៉ុនអាចជាជម្រើសសម្រាប់អ្នក!

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីភាសាថៃ និងចំណុចសំខាន់នៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះដែរ ឬទេ? នោះមុខជំនាញក្នុងការសិក្សាភាសាថៃអាចជាជម្រើសសម្រាប់អ្នក!

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីភាសាបារាំង​ និងចំណុចសំខាន់នៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះដែរ ឬទេ? នោះមុខជំនាញក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអាចជាជម្រើសសម្រាប់អ្នក!

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីភាសាអង់គ្លេស​ និងចំណុចសំខាន់នៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះដែរ ឬទេ? នោះមុខជំនាញក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអាចជាជម្រើសសម្រាប់អ្នក!

បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងនិស្សិតជំនាញសិក្សាភាសាអង់គ្លេស

ឌីន សុខដែនមានអាយុ ៣០ឆ្នាំ ហើយបានចាប់យកមុខជំនាញសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យវេសស្ទើន។ គាត់បានជ្រើសរើសសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយសារតែគាត់គិតថាភាសាគឺមានសារៈសំខាន់ និងអាចជួយគាត់ឱ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនៅជុំវិញគាត់។ គាត់ចូលចិត្តមុខជំនាញនេះដោយសារតែភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាសាកល លើសពីនេះភាសានេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងផ្នែកសិល្បៈ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ភាសា នយោបាយ សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់អាស៊ីដែរ ឬទេ? នោះមុខជំនាញការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ី (អាគ្នេយ៍) អាចជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទូទៅក្នុងផ្នែកភាសាដែរ ឬទេ? តើអ្នកចង់ដឹងទេថាតើទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះដែលបង្កើតបានជាភាសាមួយ (ឧ. សំណង់ ទម្រង់ ឬបរិបទប្រយោគ)? នោះអ្នកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមុខជំនាញភាសាវិទ្យា។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងវិស័យនេះកំពុងបម្រើការជា៖

  • គ្រូបង្រៀន
  • អ្នកបកប្រែ
  • អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់
  • អ្នកជំនាញផ្នែកវប្បធម៌
  • អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកភាសា
  • អ្នកស្រាវជ្រាវ

វីដេអូនៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ៖

ពួកយើងមិនទាន់បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះទេ។ តើអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះ ហើយចង់រួមចំណែកចែករំលែកជាមួយនឹងគេហទំព័រ StudyMatch ក៏ដូចជាជួយសិស្សជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សារបស់ពួកគេមែនទេ? សូមទាក់ទងមកកាន់ពួកយើង!