សេចក្ដីផ្ដើម

តើអ្នកចង់សិក្សាអំពីការបណ្ដុះគ្រាប់ពូជ និងបង្កាត់សត្វប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរ ឬទេ? តើអ្នកចង់បង្កើតអាជីវកម្មកសិកម្ម និងលក់ផលិតផលកសិកម្មដែរ ​ឬទេ? មុខជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងសាកវប្បកម្មនឹងផ្ដោតលើមុខវិជ្ជាទាំងនេះដោយពិចារណាអំពីការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងការការពារបរិស្ថាន។ ជំនាញក្នុង
វិស័យនេះមានផ្សេងៗគ្នាច្រើនចាប់ពីវារីវប្បកម្មដល់ការបង្កាត់ពូជ និងហ្សែន។

មុខជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងសាកវប្បកម្ម

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កាត់ពូជរុក្ខជាតិ និងសត្វដែរ ឬទេ? តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាសុខភាពសត្វ និងផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានដែរ ឬទេ? ឬតើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញផ្នែកហ្សែនដើម្បីធ្វើឱ្យគុណភាពសាច់គោប្រសើរឡើង ឬបង្កើនការធន់របស់រុក្ខជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារបង្ករោគដែរ ឬទេ? នោះជំនាញផ្នែកបង្កាត់ពូជ និងហ្សែនអាចជាជម្រើសសម្រាប់អ្នក។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចូលចិត្តមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាដែរ ឬទេ? មុខជំនាញការសិក្សាផ្នែកកសិកម្មផ្ដោតលើការផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថានដើម្បីដាំដុះរុក្ខជាតិ និងបង្កាត់សត្វសម្រាប់តម្រូវការរបស់មនុស្សជាតិ។ ក្នុងជំនាញកសិកម្មមានមុខវិជ្ជាដូចជា
ធារាសាស្ត្រ ការបង្កាត់រុក្ខជាតិ ផលប៉ះពាល់នៃការបំផ្លាញរបស់សត្វល្អិតលើរុក្ខជាតិ និងសត្វ និងរោគសត្វ
រុក្ខជាតិជាដើម។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកមានការរំភើបដោយសូត្រដែរ ឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងពិភពកសិដ្ឋានសូត្រដែរ ឬទេ? ជំនាញក្នុងផ្នែកសិក្សាកសិកម្មសូត្រផ្ដោតលើទិដ្ឋិទាំងឡាយនៃការផលិតសូត្រដូចជាដង្កូវនាង ដូងរបស់វា ម៉ាស៊ីនទំនើប និងឥទ្ធិពលនៃសត្វល្អិតជាដើម។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍អំពីដំណាំ ហើយចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីប្រភេទដីដែលដាំដុះវាដែរ ឬទេ? នោះជំនាញកសិកម្មអាចជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។ ជំនាញនេះនឹងបង្រៀនអ្នកបន្ថែមអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ដីដើម្បីបង្កើនទិន្នផលអាហារ។ ប្រធានបទដូចជាធារាសាស្ត្រ ការផ្លាស់ប្ដូរដំណាំ និងការគ្រប់គ្រងស្មៅគឺជាផ្នែកនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់ជំនាញនេះ។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើការចិញ្ចឹមត្រី និងជីវសមុទ្រដែរ ឬទេ? តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីការបង្កាត់ពូជសត្វ និងរុក្ខជាតិអាស្រ័យនឹងទឹកដែរ ឬទេ? មុខជំនាញផ្នែកវារីវប្បកម្មនឹងបង្រៀនអ្នកបន្ថែមអំពីការប្រមូលផល និងការធ្វើទីផ្សារត្រី ខ្យង និងរុក្ខជាតិសមុទ្រដោយមាននិរន្តរភាព។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីភាពជឿនលឿននៃដំណាំកៅស៊ូ និងចង់ឃើញខ្លួនអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ
ឧស្សាហកម្មផលិតកៅស៊ូ ឬសម្បកកង់ដែរ ឬទេ? នោះជំនាញក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រដំណាំកៅស៊ូអាចជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។ មុខជំនាញនេះនឹងបង្រៀនអ្នកបន្ថែមអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើដំណាំកៅស៊ូ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងការកែច្នៃប្រើឡើងវិញនៃដំណាំកៅស៊ូ។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

មុខជំនាញក្នុងផ្នែកសាកវប្បកម្មមានលើសពីការដាំដុះដំណាំសម្រាប់អាហារ។ មុខជំនាញនេះក៏ផ្ដោតលើការដាំដើមឈើ ផ្កា និងបន្លែសម្រាប់ការកម្សាន្ត និងដើម្បីគោលបំណងវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរ។ ការសិក្សាសាកវប្បកម្មក៏សម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលចង់ក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានភាពច្នៃប្រឌិតជាងនេះ និងសិក្សាបន្ថែមអំពីការរចនាទេសភាពផងដែរ។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងវិស័យនេះកំពុងបម្រើការងារជា៖

  • អ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី
  • អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសត្វ
  • កសិករសូត្រ
  • អ្នកជំនាញបង្កាត់ពូជសត្វ
  • អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសាកវប្បកម្ម
  • ជីវវិទូរផ្នែកសមុទ្រ
  • អ្នកស្រាវជ្រាវ

វីដេអូនៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ៖

Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
previous arrow
next arrow